Informacje dotyczące danych osobowych

Informujemy, że administratorem danych osobowych jest Sulęciński Ośrodek Kultury
ul. Moniuszki 1, 69-200 Sulęcin.

Od dnia 25.05.2018 r. będzie możliwość skontaktowania się z Inspektorem Ochrony Danych
za pośrednictwem adresu: iod@soksulecin.pl lub tel. 95 755 24 77.

Dane osobowe będą przetwarzane przez Sulęciński Ośrodek Kultury w szczególności:

Na podstawie art. 6 ust.1 lit. b i lit. c RODO* w celu:
- na podstawie działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą lub wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą,

- wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.

Na podstawie odrębnej zgody tj. art. 6 ust. 1 lit. a, w celu:
- marketingu bezpośredniego produktów lub usług własnych,

- działaniami związanymi ze statutem SOK (np. organizacją imprez, wydarzeń kulturalnych, udziałem w sekcjach, korzystaniem z biblioteki i czytelni)

Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane:

- dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy oraz wypełnienia obowiązku prawnego administratora będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do:

* zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń,

* wypełnienia obowiązku prawnego administratora (np. wynikających z przepisów podatkowych lub rachunkowych),

- dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania.

Prawa osoby, której dotyczą dane osobowe:

- prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy administrator przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania lub otrzymać kopię swoich danych osobowych,

- prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez administratora są nieprawidłowe
lub niekompletne,

- prawo żądania od administratora usunięcia danych,

- prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych,

- prawo do przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych administratorowi danych osobowych oraz przesłania ich innemu administratorowi,

- prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych np. marketingu bezpośredniego,

- prawo do wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego,

- prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).

Kategorie odbiorców danych (podmiotów przetwarzających dane osobowe w imieniu Sulęcińskiego Ośrodka Kultury)

Partnerzy z dziedziny kultury, sponsorzy, przedsiębiorcy telekomunikacyjni, banki, operatorzy pocztowi, przewoźnicy, dostawcy obsługujący płatności, obsługa prawna, obsługa informatyczna.

*RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE L 119, s 1)